HBO-Engineering Nieuws
31 maart 2018 15:55

Connect 2025: Inzicht in de impact van techniek voor Nederland op weg naar 2025

Connect 2025: Inzicht in de impact van techniek voor Nederland op weg naar 2025

Na eerdere onderzoeken in 2004 en 2010 onder de noemer Radar is CONNECT2025 de derde toekomstverkenning voor Nederland. CONNECT2025 is bedoeld als leidraad en inspiratie voor politiek en overheid, onderwijs en wetenschap, klanten, opdrachtgevers en partners in sectoren als de bouw, industrie, energie, infra, installatie, mobiliteit en zorg. UNETO-VNI, OTIB, TVVL, ISSO, KIEN, PIT en KvINL zijn de partijen achter Connect2025.

Nederland verandert in rap tempo. In 2025 ziet Nederland er heel anders uit. De energietransitie, circulaire economie, verstedelijking, digitalisering: het zijn stuk voor stuk ontwikkelingen met ingrijpende gevolgen voor de manier waarop we wonen, werken en zakendoen. De installatiebranche heeft een bepalende invloed op het slagen van de veranderingen die Nederland ondergaat.

Met CONNECT2025 streven de partijen ernaar om de techniek achter Nederland te versterken en vernieuwende oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen waar we in Nederland voor staan versneld mogelijk te maken. Door bedrijfsleven, branches, kennisinstellingen, overheid en klanten, cliënten en consumenten met elkaar te verbinden en samen te laten werken aan zaken die ons en komende generaties echt aangaan: een toekomstbestendige infrastructuur, de succesvolle transformatie van energie en de vernieuwing en verduurzaming van wonen, werken, produceren en met elkaar leven in Nederland.

Brede verkenning brengt zes thema's naar voren 
Nieuw aan de huidige verkenning is dat hij breder is aangevlogen en ook een grote groep stakeholders is in het proces betrokken. Vandaar de nieuwe naam Connect.

Van januari tot december 2017 is het onderzoek uitgevoerd door TNO en Panteia, op basis van uitgebreide trendanalyses, tientallen expertinterviews en inspirerende bijeenkomsten met meer dan 200 deskundigen van organisaties binnen en buiten de branche. Met hen zijn zes thema’s geïdentificeerd die het aangezicht van de installatiebranche in 2025 zullen bepalen:

 • De stad Nederland

Over de verstedelijking en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan.

 • Nul is de norm

Over het reduceren van de CO2-uitstoot en het terugbrengen van de hoeveelheid afval die de samenleving produceert.

 • Data als grondstof

Over het toenemende belang van data en informatie en de gevolgen die dit heeft.

 • Branche zonder grenzen

Over het verdwijnen van grenzen tussen branches en de flexibiliteit die dat van bestaande bedrijven en hun medewerkers vereist.

 • Mensenwerk

Over de aansluiting tussen het onderwijs en de praktijk en over het nijpende personeelstekort in de
branche.

 • Nieuwe werkwijzen

Over de veranderende samenwerking in de keten en over nieuwe bedrijfsmodellen.

Uitdagingen en kansen
Deze thema’s spelen nu al en zullen op weg naar 2025 alleen maar aan gewicht winnen. Ze leveren grote uitdagingen en kansen op voor de branche. Bovendien zijn het thema’s die  nauw met elkaar samenhangen. De trek naar de stad wordt bijvoorbeeld mede mogelijk gemaakt door slim om te gaan met ICT. Denk aan concepten als ‘smart cities’, ‘smart energy’ en ‘smart mobility’ als oplossingen om steden leefbaar te houden.
En de Parijs-akkoorden bijvoorbeeld, dwingen af dat we werken aan een schone omgeving. Nul wordt de norm, en om die transitie te maken hebben we mensen nodig. Mensen die nieuwe vaardigheden en kennis beheersen en toepassen. Het ontwikkelen van nieuwe werkvormen en open staan om met alle partijen samen te werken zijn voorwaarden voor succes.
Technologie heeft overal effect: in gebouwen,  productieprocessen, woningen, voor mobiliteit, in het persoonlijke leven van mensen, enzovoorts. Kortom, de thema’s zijn nauw met elkaar verbonden.

Actielijnen
Naast de zes thema’s zijn vijf actielijnen gedefinieerd:

 • Bewustwording en kennisdeling’: informeren van mensen en delen van kennis, onderling en met anderen.
 • Onderwijs en vaardigheden’: vormgeven van de kennis en kunde die de branche nu en in de toekomst nodig heeft;
 • Ontwikkelen en beproeven’: leren toepassen van nieuwe technieken, vaardigheden en businessmodellen.
 • ‘Samenwerken, binnen en buiten’: veranderen en innoveren, met partners binnen en buiten de branche.
 • Cultuur, identiteit en positionering’: profileren van de branche en vergroten van haar aantrekkingskracht en impact.

Rapport
De resultaten zijn te lezen in het rapport van de toekomstverkenning Connect 2025.

Meer informatie:  Uneto

 

Terug
Agenda