Visitatiegroepen en visitatierooster

Clustergewijze beoordeling in visitatiegroepen
Per 1 juni 2014 is als gevolg van de inwerkintreding van de Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs de verplichting van kracht geworden om opleidingen in het hoger onderwijs te laten visiteren in visitatiegroepen.
Visitatiegroepen zijn opleidingen met een vergelijkbare onderwijsinhoud die door één visitatiecommissie worden beoordeeld.
De clustergewijze beoordeling heeft als doel dat de scherpte en vergelijkbaarheid van de oordelen worden bevorderd en dat een visitatiecommissie niet afhankelijk is van één instelling.

Visitatiegroepen en inleverdatum
De NVAO stelt de visitatiegroepen vast (op grond van een voorstel door de instellingen) en bepaalt voor iedere visitatiegroep een inleverdatum: de uiterste datum om een aanvraag in te dienen. Dat is beperkt tot twee inleverdata per jaar: 1 mei en 1 november
Voor opleidingen die voorafgaand aan deelname in de visitatiegroep individueel moeten worden beoordeeld (zie Overgangsregeling) heeft de NVAO de inleverdatum vastgesteld op exact acht maanden voor de vervaldatum van de accreditatie.

Visitatierooster
In het actuele visitatierooster (zie blok gerelateerde zaken) zijn de wijzigingen verwerkt die in de aprilronde van 2015 zijn aangevraagd. De individuele aanvragers ontvingen tevens een brief met het besluit van de NVAO op het verzoek tot aanpassing van de visitatiegroep. In het overgrote deel van de gevallen kon het verzoek worden gehonoreerd.

Samenstelling panel
Het uitgangspunt is dat de visitatiegroep door één panel wordt beoordeeld. Op die wijze kan de vergelijkbaarheid van de beoordeling het beste worden bevorderd. Er bestaan echter verschillende goede redenen voor een enigszins wisselende samenstelling van dat panel bij de verschillende opleidingen die deel uitmaken van de visitatiegroep. Bijvoorbeeld omdat specifieke deskundigheid nodig is, de onafhankelijkheid in het geding is of omdat het wenselijk is om de bezoeken te spreiden over meer panelleden. Die situaties kunnen ook voor de voorzitter aan de orde zijn. In ieder geval moet er sprake zijn van voldoende continuïteit en personele overlap tussen de verschillende samenstellingen van het panel, gericht op vergelijking en consistentie in de oordelen. 

De NVAO vraagt van het panel om op navolgbare wijze te beargumenteren hoe de beoordeling in vergelijkende zin geplaatst wordt in het geheel van beoordeling binnen de visitatiegroep. De NVAO stelt geen nadere eisen aan de werkwijze van een panel binnen een visitatiegroep. De visitatiegroepen krijgen de ruimte om zich op een eigen wijze voor te bereiden op de vergelijkende beoordeling door één panel. Domeinen en visitatiegroepen verschillen te veel om hier nadere eisen aan te stellen.

Instemming op panelsamenstelling
Per visitatiegroep wordt één aanvraag ingediend voor instemming van de NVAO op de samenstelling van een panel. Nadere instructies en aanvraagformulieren treft u aan op de website van NVAO.

Behandeling accreditatieaanvragen per visitatiegroep
Voor de visitatiegroep ligt de inleverdatum vast. De aanvragen worden, zoals gebruikelijk, per individuele opleiding ingediend bij de NVAO. De formele behandeling van de aanvragen start wanneer alle aanvragen uit een visitatiegroep binnen zijn. Dat is in ieder geval daags na de inleverdatum van de betreffende visitatiegroep. De aanvragen van één visitatiegroep worden door de NVAO gezamenlijk afgehandeld om het vergelijkend perspectief zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. De NVAO zet zich in voor een spoedige afhandeling van de aanvragen. Het is niet de verwachting dat de invoering van het visitatierooster een nadelige invloed heeft op de behandeltermijnen van de NVAO. 

Aprilronde: jaarlijkse wijziging visitatierooster
De NVAO neem éénmaal per jaar verzoeken tot wijzigingen van visitatiegroepen in behandeling in de zogenoemde aprilronde. Daaronder valt eveneens het verzoek tot indeling van nieuwe opleidingen in een visitatiegroep (zie toets nieuwe opleidingen).

Samenstelling visitatiegroepen
Bij de samenstelling van visitatiegroepen gelden de volgende uitgangspunten:

  • voorafgaand aan deelname in de visitatiegroep is eerst nog een individuele beoordeling noodzakelijk;
  • een aanvraag is in behandeling of het besluit moet nog worden geregistreerd in het CROHO;
  • een geplande individuele beoordeling is recent uitgevoerd of wordt nog uitgevoerd;
  • er is sprake van herstel, voorwaarden of aanpassingen van termijnen op grond van de Instellingstoets kwaliteitszorg.

Voor opleidingen die deelnemen aan een overgangsregeling heeft de NVAO de inleverdatum vastgesteld op acht maanden voor de vervaldatum van de accreditatie.

Kaders/documenten
Zie blok gerelateerde zaken: NVAO visitatierooster (april 2015 versie juli 2015)

Wijzigingsverzoek indienen
Jaarlijks tot 15 april via e-mailadres: webaanvraag@nvao.net (max. 30 Mb) onder vermelding van "visitatierooster aprilronde 20xx, brin- en isatnummer(s)".

 

 

 

 

Agenda