HBO-Engineering Nieuws
1 februari 2016 14:31

Hogescholen klaar voor experimenten met deeltijd onderwijs

Hogescholen klaar voor experimenten met deeltijd onderwijs

Met ingang van het nieuwe collegejaar op 1 september 2016 mogen hogescholen in "experimenten flexibilisering", de vaste onderwijsprogramma's loslaten en gaan werken op basis van leeruitkomsten. Maar liefst 16 experimenten flexibilisering gaan van start. Daarnaast mogen de hogescholen in experimenten met vraagfinanciering onderwijs buiten de eigen vestigingsplaats gaan verzorgen. Het wordt daardoor makkelijker voor studenten en werknemers om via deeltijdonderwijs een hbo-diploma te halen.

De experimenten vraagfinanciering moeten uitwijzen of dit leidt tot een hogere deelname aan het deeltijd hoger onderwijs en meer mogelijkheden voor studenten om een diploma in het hbo te behalen. Dit zal  scherp moeten worden gemonitord, mede vanuit de maatschappelijke opdracht om publieke middelen doelmatig te besteden. De hogescholen zijn aan zet als het gaat om het vormgeven van een meer vraaggericht en flexibel aanbod van deeltijdopleidingen, vanuit een duidelijke visie op aantrekkelijk deeltijdonderwijs. Het is daarbij van groot belang dat samen met werkgevers de onderwijsbehoefte wordt vastgesteld en dat zij bereid zijn te investeren in de experimenten. Cofinanciering door werkgevers in de vorm van vouchers is, zoals de minister terecht stelt, een onmisbaar element van de experimenten vraagfinanciering.

Goede kansen voor sectoren Techniek en ICT
De afgelopen maanden heeft intensief overleg plaatsgevonden met de werkgevers- en brancheverenigingen over de experimenten vraagfinanciering. In die experimenten dragen werkgevers financieel bij aan het onderwijs door middel van vouchers. Ook vonden er vele gesprekken plaats met individuele werkgevers. Honderden bedrijven en instellingen zijn benaderd. De hogescholen hebben er vertrouwen in dat alle betrokkenen hun bijdrage zullen leveren. Een Leven lang leren komt alleen van de grond als werkgevers, werknemers, onderwijsinstellingen en overheid vanuit hun eigen verantwoordelijkheid samen de handschoen oppakken. Zeven bekostigde hogescholen gaan in de sector Techniek & ICT het komend studiejaar 2016-2017 met experimenten vraagfinanciering van start.

Voor meer informatie:

 

 

Terug
Agenda