HBO-Engineering Nieuws
26 maart 2016 13:08

Landelijke samenwerking met opleidingen en bedrijfsleven geïntensiveerd

Landelijke samenwerking met opleidingen en bedrijfsleven geïntensiveerd

"De afgelopen jaren hebben we binnen het domein HBO-Engineering mooie samenwerkingsverbanden opgebouwd; tussen opleidingen van de hogescholen, over de opleidingen heen (domein HTNO) en samen met het bedrijfsleven. Deze (her)nieuw(d)e vormen van samenwerking hebben al mooie resultaten opgeleverd’, begint Thjeu Houben,  die vanaf 1 mei 2016 zijn functie als voorzitter van HBO-Engineering overdraagt aan Do Blankenstijn, zijn verhaal.

Eindcompetenties engineersopleidingen
“Een van de eerste samenwerkingsresultaten was onze uitgave “Bachelor of Engineering”. Inmiddels al weer vier jaar geleden. In dit boekje hebben we een beschrijving gegeven van de eindcompetenties van alle engineeringsopleidingen op hbo-niveau. Een mooi proces waarbij we als domein (bedrijfsleven en opleidingen) in staat waren om met elkaar tot één gezamenlijk standpunt te komen. Tegelijkertijd kwam de conversie binnen het HTNO tot uitvoering. Deze landelijke druk heeft ertoe geleid dat de samenwerking intensiveerde en verbeterde. Met elkaar hebben we bijvoorbeeld het aantal engineeringsopleidingen in Nederland teruggebracht tot dertien stamopleidingen.”

Netwerken
Elke stamopleiding heeft inmiddels een landelijk overleg van teamleiders. Naast het delen van kennis en ervaring hebben deze opleidingen, in afstemming met het bedrijfsleven, een competentiematrix opgesteld. Op dit moment is er weer volop overleg over de BoKS. Daarnaast organiseren we landelijke bijeenkomsten voor docenten. Op deze manier is er een samenwerking ontstaan tussen de opleidingen van de diverse hogescholen. “Ook op bestuurlijk niveau hebben we niet stilgezeten. Zo hebben we bijvoorbeeld de Raad van Advies uitgebreid met verschillende nieuwe mensen die eveneens een warm hart toedragen aan ons domein,” gaat Houben verder.

Samen werken aan de ingenieur van 2025
“Deze resultaten smaken naar meer. We gaan dus verder. Het domein HBO-Engineering is landelijk het netwerk die de ontwikkeling van het hoger beroepsonderwijs op het gebied van engineering echt kan stimuleren. Zo kunnen we onderwijs en het toegepast onderzoek aansluiten bij de behoefte van de student, het beroepenveld en de maatschappij, nu en in de toekomst. De conversie en het vormen van netwerken zijn hier al zichtbare onderdelen van,  maar nu gaan we ons nog meer dan voorheen richten op de toekomst van de ingenieur. Hierbij sluiten we aan bij de Roadmap 2025 van het HTNO. Alle stamopleidingen, de directies van hogescholen, het regionale en landelijke bedrijfsleven en onze Raad van Advies werken nauw samen aan de ingenieur van 2025.

Op basis van communicatie, netwerkvorming en projecten gaan we gezamenlijk vorm en inhoud geven aan het engineeringsonderwijs van 2025. De Nederlandse hbo-engineer zal ook in de toekomst zijn/haar rol spelen op wereldniveau. Deze website is een ontmoetingsplaats en geeft een inkijkje in deze (weg naar de) toekomst.

 

 

Terug
Agenda